γιά μπάρα

Σύστημα Ελέγχου Μπάρας (DC 24V)
Το σύστημα BARA 200-A είναι πλήρης έλεγχος Αυτόματη..